Productes

Desinfectants de superficies

Es denomina desinfecció a un procés químic que mata o elimina els microorganismes sense discriminació, bactèries, virus i protozous, impedint el creixement de microorganismes patògenes en fase vegetativa que es troben en objectes inerts.

Els desinfectants redueixen els organismes nocius a un nivell que no perjudiquen la salut ni la qualitat dels béns peribles.

Els desinfectants s’apliquen sobre objectes inanimats, com ara instruments i superfícies, per tractar i prevenir les infeccions. Entre els desinfectants químics més habituals es troben el clor, els peròxids i els glutaraldehids.

Cal distingir els desinfectants dels sanititzants que són substàncies que redueixen el nombre de microorganismes a un nivell segur.

Oxa-Per

Desinfectant general d’ampli espectre per a ús en la indústria en general i apte per a indústria alimentària.

OXA PER és un producte líquid formulat a base d’àcid peracètic (5%), peròxid d’hidrogen i àcid acètic.

La seva acció microbicida és molt superior a la del peròxid d’hidrogen. La presència de matèria orgànica, particularment proteïna, no afecta el seu poder microbicida. Gran acció desinfectant davant de bacteris, fongs, espores i virus.

Detec Desarrollos tecnológicos - oxa-per

Rely+On™ Virkon®

Desinfectant d’ampli espectre (bactericida, micobactericida, fungicida, esporicida, viricida) a base d’un sistema de múltiples components que actua sobre els microorganismes inactivant-ne els àcids nucleics. Biodegradable. No incorpora sabors ni olors als aliments.

Conté un agent detergent que permet fer neteja i desinfecció en un sol pas. No fixa matèria orgànica ni s’inactiva a la seva presència. Apte per a ús en Indústria Alimentària i ús ambiental.

Desinfectant d’ús universal (superfícies de treball, maquinària i equips, terres, caixa dels vehicles de repartiment de mercaderies, utillatge i eines, desinfecció aèria, etc.).

Detec Desarrollos tecnológicos - rely+on virkon

Oxa-Clor FW

Desinfectant general d’ampli espectre per a ús en la indústria en general i apte per a indústria alimentària.

OXA Clor FW és un producte líquid formulat a base d’hidròxid sòdic, clor actiu (mínim 3%), segrestants anticalç i dispersants.

OXA CLOR FW és un detergent clorat especialment dissenyat per a la neteja i desinfecció de superfícies, tancs, circuits, filtres i utensilis a la indústria alimentària. Les seves solucions aquoses no tenen escuma per la qual cosa ho fan especialment indicat per al tractament per recirculació. El producte és també efectiu en aigües de duresa mitjana, evitant la formació de vels i incrustacions calcàries als equips.

Oxa-Clor

Biocides

Els biocides són substàncies o barreges que estan compostes per, o generen, una o més substàncies actives (inclosos els microorganismes) que tenen com a objectiu destruir, contrarestar, neutralitzar, impedir l’acció o exercir un control d’un altre tipus sobre qualsevol organisme nociu per qualsevol mitjà que no sigui una mera acció física o mecànica. Un article tractat que tingui una funció biocida primària es considerarà un biocida.

Ferrocid 8591

Ferrocid® 8591 és una barreja líquida de peròxid d’hidrogen, àcid acètic i àcid peracètic.

Ferrocid® 8591 controla de manera efectiva microorganismes (bacteris, fongs i algues) en sistemes industrials de refrigeració. És efectiu en el control de bacteris formadors de llim i algues, que pot produir seriosos perjudicis com a corrosió i pèrdues d’intercanvi.

Ferrocid® 8591 permet fer neteges i esterilitzacions sense els perjudicis dels productes en base clor.

Ferrocid 8591

Ferrocid 8583

Ferrocid® 8583 és una barreja líquida de 5-clor-2-metil-2H-isotiazol-3-ona i 2-metil2H-isotiazol-3-ona.

Ferrocid® 8583 controla de manera efectiva microorganismes (bacteris, fongs i algues) en sistemes industrials de refrigeració. És efectiu en el control de bacteris formadors de llim i algues, que poden produir seriosos perjudicis com a corrosió, i pèrdues d’intercanvi.

Ferrocid® 8583 és altament efectiu en el control del bacteri Legionella pneumophila.

Ferrocid 8583

Quiproleg

Quiproleg és un potent biocida formulat amb els següents ingredients actius: Poli (clorur de 2-hidroxipropildimetilamoni) i 2-brom-2-nitropropà-1,3-diol, bronopol (DCI).

Com a bactericida efectiu davant de Legionella pneumophila, per a ús en torres de refrigeració, condensadors evaporatius i humidificadors. Actua contra Bacteris aeròbics, anaeròbics, BSR, fongs, algues, llevats.

Quiproleg

Tractament d’aigua potable

El tractament d’aigua és un procés amb operacions de diferents tipus (físic, químic, fisicoquímic o biològic) l’objectiu del qual és l’eliminació i/o reducció de la contaminació o de les característiques no desitjables de les aigües.

La finalitat d’aquest procés és obtenir aigua amb les característiques adequades a l’ús que se li vulgui donar. Per això, el procés de tractament d’aigua varia en funció de les propietats de partida de l’aigua i també del seu ús final.

El tractament d’aigua potable és cada cop més necessari, per eliminar qualsevol risc potencial per a la salut de les persones.

Hipoclorit sòdic 150/180 gr/l

Hipoclorit sòdic per a la desinfecció i potabilització d’aigües de consum humà i animal.

Garrafa - Ferbla - Hipoclorito Sódico 001

Àcid sulfúric FERBLA 38 %

Reductor de pH especial per a l’aigua de consum humà.

Corrector final del pH de l’aigua per evitar la formació d’incrustacions o efectes corrosius a la xarxa.

Garrafa - Ferbla - Ácido sulfúrico 001

Metaqua 8155

Metaqua® 8155 és un producte líquid barreja de fosfats condensats alcalins i silicats alcalins.

Metaqua® 8155 és un inhibidor de corrosió i incrustació per a sistemes d’aigua potable.

Garrafa - Metaqua 8155 001

Raticides

Un rodenticida (raticida) és un pesticida que es fa servir per matar rosegadors. L’efectivitat dels rodenticides està lligada a la seva acció tòxica hi ha l’acceptació pels rosegadors de l’esquer.

És una substància química, la funció de la qual és eliminar, controlar, prevenir, repel·lir o atenuar la presència o acció dels rosegadors, en qualsevol mitjà. Aquestes substàncies es fan servir pel fet que cal realitzar controls sobre les poblacions d’aquests animals, ja que poden causar danys a cultius i collites, productes emmagatzemats o ser vector de malalties.

L’efectivitat dels rodenticides no només està lligada a la seva acció tòxica, sinó a l’acceptació, per part dels rosegadors, de l’esquer que els conté.

Leuco BF 25 Bloc

Rodenticida general per a Ratolí comú (Mus musculus) i Rata marró o de claveguera (Rattus norvegicus).

Esquer rodenticida en bloc a base de brodifacoum, de 20g, llest per al seu ús. Adequat per a casos d’infestacions greus de rates i ratolins. Ús interior i al voltant d’edificacions.

Leuco BF 25 Bloque

Maxirat BD 3 Bloc

Rodenticida general per a Ratolí comú (Mus musculus) i Rata marró o de claveguera (Rattus norvegicus).

Blocs a base de bromadiolona, ​​de 25g. Indicat per a l’interior i al voltant d’edificacions, àrees obertes, abocadors i clavegueram. Palatabilitat sense igual.

Maxirat BD 3 Bloque

Ratimor Brodifacoum Bloc Parafinat

Rodenticida general per a Ratolí comú (Mus musculus) i Rata marró o de claveguera (Rattus norvegicus).

Bloc parafinat de brodifacoum, de 100 g, amb filferro. Màxima palatabilitat. Altament resistent a les condicions ambientals més adverses, fins i tot a les humitats elevades. Es permet l’ús directe de l’esquer llest per al seu ús en caus.

Ratimor Brodifacoum Bloque Parafinado

Insectocaptors

Els insectocaptors son sistemes avançats per a eliminar i reduir la presencia d’insectes.

Son uns dispositius que s’utilitzen per a capturar diferents tipus d’insectes voladors, al aprofitar la atracció que aquests senten cap a la llum, en concret al espectre ultraviolat, quedant atrapats en unes làmines adhesives.

Aquests dispositius capturen els insectes voladors mitjançant dos mètodes:

  • Utilitzant bombetes o fluorescents que emeten una llum ultraviolada en una determinada freqüència, en la que els insectes voladors es veuen atrets i es dirigeixen cap al dispositiu.
  • Utilitzant unes làmines adhesives estratègicament col·locades a l’interior del dispositiu, que al posar-se sobre les mateixes, queden pegats i moren.

Chameleon®

Dispositiu d’alta cobertura que degut al seu perfil extra fi, pot ser instal·lat en Qualsevol paret sense que molesti.

Disponible en blanc i en acer inoxidable.

  • Tubs de llum ultraviolada Quantum inastillables recoberts de fluoro polímer FEP de sèrie.
  • Incorpora les pantalles Reflectobakt® que perllonguen la vida de la taula adhesiva protegint-la de la llum ultraviolada.
chamaleon insectos

Insecticides

Un insecticida es un compost químic utilitzat per a matar insectes.

Els insecticides tenen importància per al control de plagues d’insectes i/o per a eliminar tots aquells que afecten la salut humana i animal.

Advion® Gel Cucarachas

L’Advion® Gel Paneroles és un gel de gran efectivitat gràcies a l’ingredient actiu indoxacarb, per al control de totes les espècies principals de paneroles i peixets de plata. L’indoxacarb una vegada ingerit és transformat pel propi metabolisme de la panerola a una forma activa i produeix la mort de la panerola. Per cada panerola que consumeix Advion® Gel Cucarachas poden morir altres 50 addicionals incloent aquestes nimfes que romanen amagades als seus refugis sense sortir a menjar.

advion gel cucarachas

Advion® Gel Hormigas

L’Advion® Gel Hormigas és un insecticida formulat per controlar una àmplia varietat d’espècies de formigues. L’Advion® Gel Hormigas conté indoxacarb, una matèria activa única, que és bio-activada dins de les formigues, oferint un mode d’acció totalment nou. El lleuger retard en la mortalitat causada per l’indoxacarb permet a les formigues consumir l’esquer i tornar als nius per contaminar altres formigues, cosa que resulta en una reducció significativa en els nivells d’infestació.

advion gel hormigas

Antiincrustants

Un antiincrustant és un compost químic que té la propietat d’evitar que les sals de l’aigua es dipositin (precipitin) en conduccions, dipòsits o qualsevol superfície. Normalment aquestes sals són carbonats, silicats i sulfats de calci. Les aigües amb alta concentració d’aquestes sals s’anomenen aigües dures.

Els compostos antiincrustants solen reaccionar amb el calci i el magnesi de manera que no puguin formar precipitats cristal·lins que formin incrustacions.

Ferrofos 8549

Ferrofos® 8549 és una barreja líquida d’àcids fosfònics, policarboxilats, zinc, i inhibidors de coure.

Ferrofos® 8549 és un producte complet per a tractament de circuits de refrigeració. El producte controla la corrosió de l’acer al carboni i els aliatges de coure, així com inhibeix la formació d’incrustacions i deposicions inorgàniques.

Ferrofos 8549

Quiproagua 200 CT

Quiproagua 200 CT és un compost formulat sobre la base de derivats de l’àcid fosfònic, poliacrilat i azoles.

Excel·lent inhibidor de la corrosió i incrustació en circuits de refrigeració oberts i condensadors evaporatius.

Quiproagua 200 ct

Esquer de monitoratge

Eina indispensable en el control de plagues integrat. Permet detectar de manera primerenca la presència de rosegadors i els seus moviments. Tan bon punt es vegin signes de consum es poden prendre estratègies de control mitjançant esquers rodenticides o trampes mecàniques.

Harmonix® Monitoring Paste

Esquer alimentari de monitoratge en pasta per a rates i ratolins sense ingredient actiu. Indicat especialment per a la indústria alimentària i altres zones sensibles. Hipoalergènica i no conté en la seva composició cap dels 8 al·lèrgens alimentaris. Palatabilitat sense igual.

El Harmonix® Monitoring Paste té la certificació de seguretat alimentària emesa per HACCP International, és apte per a l’ús en àrees de manipulació d’aliments com ara cuines, àrees de producció i àrees de processament, sense entrar en contacte amb l’aliment o superfícies de contacte amb l’aliment.

Harmonix® Monitoring Paste

Biodispersant

Els biodispersants són substàncies que tenen com a objectiu actuar sobre el biofilm, per millorar l’actuació dels biocides.

Turbodispin D80

Turbodispin® D80 és un producte basat en agents de superfície.

És un activador de biocida que incrementa l’eficàcia dels biocides tant oxidants com no oxidants.

És un biodispersant d´alta eficàcia per a tot tipus d´impureses orgàniques tant d´origen biològic com derivats d´olis i greixos. Producte 100% actiu especialment indicat per a contaminacions de procés o elevada activitat microbiològica.

Turbodispin D80

Neutralizant de clor

Els neutralitzants de clor són substàncies que tenen com a objectiu reduir el clor present a l’aigua.

NILPHOS CX21-M

NILPHOS CX21-M és un producte formulat específicament per neutralitzar el clor lliure residual en estacions de tractament d’aigües potables (ETAP) o en altres cloracions industrials. Tots els components del producte tenen un grau d’ús en aigües potables, i són alhora additius alimentaris.

D’altra banda, i degut al seu poder reductor, NILPHOS CX21-M elimina l’oxigen dissolt de l’aigua, evitant així la corrosió per oxigen dissolt en les conduccions i dipòsits metàl·lics.

Garrafa - Nilphos CX 21-M 001