Generadors d’ozó

Els generadors d’ozó s’utilitzen en aire o bé en aigua per a l’eliminació de bacteris, fongs i virus,

o fins i tot contaminants químics en aigües residuals i potables.

Portàtil

Els models P-500 , P-4000 y P-8000 y P-8000 Turbina estan dissenyats com generadors d’ozó portàtils per a la neteja i desinfecció de tota mena de locals i sales, mitjançant el tractament d’aire ambient, expulsant l’ozó amb una turbina situada al seu interior.

La regulació del generador es duu a terme mitjançant un temporitzador digital, i es pot deixar funcionar en mode cíclic o amb un temps fix predeterminat per l’usuari (segons el model).

Detec Desarrollos tecnológicos - generador ozono

Model P-500 -C/T

Detec Desarrollos tecnológicos - generador ozono

Model P-4000/P-8000

Detec Desarrollos tecnológicos - ozono

Turbina model P-8000

Línia industrial

Aplicacions de tractament d’aigua

Els generadors d’ozó de la línia industrial cobreixen produccions des dels 8g/h fins als 48 g/h de manera estàndard.

Altres produccions més grans s’aconsegueixen afegint mòduls reactors d’ozó, variant les dimensiones de la caixa segons el nombre de mòduls.

Aquests equips generadors d’ozó vénen equipats amb una presa d’entrada aire / sortida O3 per connectar-li un sistema compressor d’aire extern o utilitzar-los amb injectors d’efecte venturi en els tractaments d’aigua.

També disponibles models de gran producció amb sortida mitjançant turbina.

Detec Desarrollos tecnológicos - mgo-4000

Mod. GO- 4000-C

Detec Desarrollos tecnológicos - mgo 8000

Mod. GO- 8000-C

  • Versàtils: neteja i desinfecta tota mena de locals
  • Potents: producció de 4 o 8 g/h
  • Pràctics: fàcil transport i maneig
  • Resistents i duradors: xassís d’acer inoxidable
  • Funcionals: regulació per temporitzador digital

Sistemes industrials generadors d’ozó

Els sistemes generadors d’ozó són equips que comprenen el sistema de tractament d’aire per a l’alimentació de generadors d’alta producció, PLC de control del sistema i comunicació amb sondes redox i sistemes d’automatització i el conjunt de reactors productors d’ozó. Són sistemes amb sortida d’ozó conduït en alta concentració, amb produccions estàndards entre 24 gr/h y 250 gr/h.

Detec Desarrollos tecnológicos - sg48 - Tratamiento de aguas residuales, control de plagas, prevención y control de legionelesis

Sistema generador 48 GR